Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Hanting Delivery gevestigd aan de Plompertstraat 114-116 3087 BD in Rotterdam.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Hanting Delivery omgaat met uw persoonsgegevens.

 

Verwerkingsverantwoordelijke gegevensverwerkingen

 

Hanting Delivery, gevestigd in Rotterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een account voor de website www.hanting.delivery, het gebruik van dat account en in het kader van landelijke acties en diensten van Hanting Delivery.

 

Wanneer u onze website www.hanting.delivery bezoekt, bestelt bij een van onze bezorgrestaurants of persoonlijke informatie aan ons verstrekt, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, bewaard, gebruikt en openbaar gemaakt op de wijze die in dit privacyreglement is uiteengezet.

 

Het  verwerken van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor zover dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens door de klant aan Hanting Delivery zijn verstrekt,  de (optimalisatie van de) dienstverlening aan de klanten van Hanting Delivery.

Oriental kan persoonsgegevens gebruiken voor o.a.:

    1          om de (toekomstige) bestelling van de klant op de meest optimale manier  te verwerken;

    2          om door de klant gedane bestellingen financieel af te handelen;

    3          om  de relatie met de klant te onderhouden en uit te breiden onder meer door het toesturen van nieuwsbrieven aan klanten en door klanten op de hoogte te stellen van voor hen interessante aanbiedingen en assortimentswijzigingen binnen Oriental;

    4          voor statistische en communicatieve doeleinden.

Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de verbetering van de bedrijfsvoering van Hanting Delivery.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze verkregen zijn.

Hanting Delivery vraagt de klant om instemming en informeert de klant over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens omgaat.

 

De persoonsgegevens kunnen bestaan uit de volgende gegevens:

    •          voor- en achternaam

    •          geslacht

    •          adresgegevens

    •          telefoonnummer

    •          e-mailadres

    •          bedrijfsnaam

    •          locatiegegevens

    •          betaalgegevens (voor zover van toepassing)

    •          gegevens over jouw activiteiten op onze website

    •          ip-adres

    •          internetbrowser en apparaat type

 

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Plaatsen van een bestelling

 

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgegevens: om uw bestelling te plaatsen en door te sturen naar de bezorgrestaurants/foodstores van Hanting Delivery die de bestelling zal verzamelen en aanleveren. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kunt u geen bestelling plaatsen.

 

Terugroepactie

 

Indien Hanting Delivery een terugroepactie uitvoert, kan Hanting Delivery uw accountinformatie gebruiken om hierover rechtstreeks contact met u op te nemen. Deze verwerking van uw informatie is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Hanting Delivery, namelijk het belang bij het voorkomen van onveilige situaties en bescherming van haar klanten.

 

Personaliseren van aanbiedingen en communicatie

 

Eerdere aankopen in combinatie met de eerder aangeleverde accountgegevens: om de online winkelervaring beter op uw wensen af te stemmen en om u gerichte aanbiedingen te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld het toesturen van een verjaardag e-mail. De rechtsgrond hiervoor is de gegeven toestemming van u als klant. Indien u geen toestemming geeft voor het gebruik van uw eerdere aankopen en / of uw accountgegevens om gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen dan wel gepersonaliseerde communicatie te verstrekken, mogen wij noch de aanbiedingen noch de communicatie personaliseren.

 

 

Klachten

 

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, geselecteerde bezorgrestaurant/Foodstore, reden voor contact, eventuele bijlage(n), IP-adres: om vragen en / of opmerkingen via het contactformulier van Hanting Delivery te behandelen. De rechtsgrond hiervoor is toestemming. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan Hanting Delivery uw klacht niet in behandeling nemen.

 

Klantbeoordelingen

 

Naam, woonplaats, e-mailadres, klantbeoordeling, IP-adres: om de klantbeoordeling te achterhalen met betrekking tot de Hanting Delivery service. De rechtsgrond hiervoor is de gegeven toestemming van u als klant. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u geen klantbeoordeling geven.

 

Rechtsgronden

 

Hanting Delivery verwerken deze persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

              Toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;

              Het uitvoeren en / of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben partij is;

              Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

              Noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, waarbij de belangen van de degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben om zijn persoonsgegevens te beschermen worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Bij de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke moet u bijvoorbeeld denken aan het verwerken van gegevens ten behoeve van direct marketing.

 

Ontvangers / categorieën van ontvangers

De u betreffende persoonsgegevens kunnen door Hanting Delivery, zo nodig, worden op een “need-to-know” basis verstrekt aan:

              de medewerkers van bezorgrestaurants/Foodstores van Hanting Delivery die werkzaam zijn op de afdeling personeel en organisatie;

              de medewerkers van bezorgrestaurants/Foodstores van Hanting Delivery die werkzaam zijn op de afdeling e-commerce;

              de medewerkers van bezorgrestaurants/Foodstores van Hanting Delivery die werkzaam zijn op de consumentenservice van bezorgrestaurants/Foodstores van Hanting Delivery;

              aan derden, indien Hanting Delivery gebruik maakt van deze diensten van deze derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens Hanting Delivery online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die PLUS gebruikt om haar service aan de klanten aan te kunnen bieden. Met deze derden zal Hanting Delivery uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.

 

Enkele van uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen heeft Hanting Delivery passende maatregelen afgesproken die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 

Beveiliging

 

Hanting Delivery gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hanting Delivery zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Hanting Delivery bewaart de persoonsgegevens in uw account op een beveiligde server.

Hanting Delivery verzoekt u om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke inloggegevens, onder meer door het gebruikte e-mailadres en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren.

Indien Hanting Delivery gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van Hanting Delivery zal uitvoeren, zal Hanting Delivery deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Indien u een zwakke plek in de beveiliging opmerkt kunt u deze aan Hanting Delivery melden. U kunt het probleem melden via info@hanting.delivery correcte meldingen worden zo spoedig mogelijk door Hanting Delivery onderzocht en (indien mogelijk) opgelost.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Hanting Delivery kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

              U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;

              Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van Hanting Delivery in uw eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);

              Hanting Delivery een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij;

              Hanting Delivery gebruik maakt van diensten van derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens Hanting Delivery online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die Hanting Delivery gebruikt om haar service aan u aan te kunnen bieden. Met deze derden zal Hanting Delivery uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen

 

Indien uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt u daaraan voorafgaand van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

 

 

Vragen

 

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar info@hanting.delivery

 

Cookies

 

Hanting Delivery gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Oriental gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Dit kan invloed hebben op de functionaliteit van onze website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast zullen we cookies plaatsen die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en/of advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u dan geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op deze website kunnen ook cookies geplaatst worden door derden.

 

 

Kennisneming en verbetering van uw persoonsgegevens

 

U kunt de persoonsgegevens die u heeft ingevoerd in uw account altijd op uw persoonlijke accountinstellingen pagina bekijken en zo nodig wijzigen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hanting Delivery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hanting.delivery

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hanting Delivery wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.

Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 21 mei 2020.

op de hoogte blijven?

meld je aan voor onze nieuwsbrief